اداره فرهنگ جوین نقطه  اوج طرفداران بروغنی بوده !!!انهایی كه از كاروان سیدابادی جامانده بودند دردوره پیش خود را به بروغنی رساندند وبه نان ونوایی رسیدند!صندلی و .......حالا كه دیدند وضع بروغنی چنگی به دل نمی زند ، سریعا موضع خود را عوض كرده و زیرزیركی با داورزنی پیمان بسته اند، هرچند كه به صورت تصنعی دل مبارك حاجی را هم نمی شكنند ، شایدهم به حرمت ریاست محترم اداره اموزش وپرورش جوین باشد ! ولی ناقلاها حتی با سبحانی هم كناراظهارمودت می كنند و تلفن پشت سرتلفن.............خوب این هم یك روش راز بقاء است. هركسی برد وپیروز شد یك جعبه شیرینی و قرارگرفتن درصف اول هم كه درجوین جاافتاده است . البته تعدادی داش غلام هم كه ازموقعیت خود نگرانند سعی می كنند كه با ضرب وشتم وتشرو فحش وناسزا از ریزش اراء جلوگیری كنند!؟؟خدامی داند كه حاجی این داش غلام ها را چگونه اقا بالا سر مردم كرده كه حتی ظرفیت نقد دوستان خودرا هم ندارند!!!شاید هم داش غلامها هم با یكی دیگه زد وبند كرده و سعی می كنند عمدا با این شیوه ها بروغنی را خراب كنند!!؟؟هراحتمالی ممكن است !!راز بقاءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء