فرهنگیان !!؟!؟!؟!؟ اندیشه سازانی كه خود به اندیشه نیازمند شده اند!؟

اندیشمندان درسكوت. حال مستاصل و نگران از اینده وفراری از گذشته !!به عقب كه برمی گردند كوره اتشینی كه دیگران برپاكرده اند!نه ،نه نه  خودهمین مردم برپاكرده اند وحال دیگر ....... و حرمت همنوع خودرا می درند ومی خورند ومانده ان را هم در همان كوره می اندازند تا باز حرارت دهد وتعدادی را به هراس ناچاركند شاید تمكین كنند تا ان كوره همچنان شعله كشد وخان شعله ها به سود ها اجتماعی وسیاسی واقتصادی دست یابد !

معلمان اندیشمندان درسكوت :فكرمی كنند كه تلاششان تاحال به كجا انجامیده كه از این پس بخواهد  امید افرین باشد. تعدادی رندانه از تلاش انها پله می سازند و بر اندیشه انها سوارشده ویادشان می رود كه زیرپایشان حرمت دوستشان بوده كه او هم انسانی است مثل خود!!!!!

معلمان اندیشمندان درسكوت: به حركات ایزایی كاندیداها نگاه می كنند !!!!نامزد با یال وكوپال ویارویاورش در پی رای می گردد ، می گردد ومی گردد به درگاهی می رسد كه ماشین مدل بالایی پارك شده است !!! كت وشلوارشان را تكان داده ودستی هم برریش می كشند وتوكل برخدا!!!!به داخل میروند، سلام وسلام وسلام حاج اقا ما مخلصتیم !!!!  كاری كه دربیرون برای حاجی اقا كارمی كند زیرسبیلی با خود می خندد !!!این اقاروباش ، حاجی حتی حق كارگرش را نمی دهد همه دهقانها ناراحتند وحاجی روحتی كربلایی هم نمی دانند ، حالا !!مگه اختیارما دست اوكه نیست...حاجی قول می دهد وچای داغ و.....

نامزدخوشحال میرود ، یكی دیگرمی اید واوهم خوشحال می رود ، ودیگری می اید وبازهم خوشحال میرود و...روزها می اید وهمه می ایند وخوشحال می روند ، روزرای گیری كه می رسد توده پاك وبی غل وغش مردم پای صندوق رای و انتخاب همان كس كه شاید هیچ كس نیست!!؟؟؟؟شاید هیچ كسی هم كه كس مهمی باشد وتا حال كسی متوجه نباشد!!كه می داند!!

رای گیری تمام می شود ،نماینده مجلس بازهم خوشحال می اید ومی گردد كه كجا می تواند نها وشام چرب وچیلی و....بازهم می گرددتاچشمانش به همان ماشین مدل بالامی افتد یادش می افتد كه همان حاجی است حالا دیگه حاجی براش بلند شده وسلام گرم وگرم وگرم ترازهمیشه ......انگاركه اختیارهمه مردم را حاجی دربست داشته وتحویل اقا كرده !!!!!!!!سرصحبت و ......این وسط همان هایی فراموش می شوند كه مثل همیشه تاریخ نیستند!!!همان توده مردم !!؟؟كه نه یاد حاجی می ایند ونه یاد تازه حاجی !!!!

اندیشمندان درسكوت: حال مستاءصل ترازهمیشه!!!گذشته تلخ و اینده ای كه نمی توان گفت چه خواهدشد ، ولی انچه كه مشخص هست همان است كه بود ، سروری نالایق بر مردمی كه لایقند!!!!!!

این دوره پریشانی گسترده ترو ناامیدی غم انگیزتر!!نه، ازانتخابات..... بلكه از كسانی كه هستند وناكس نیستند ولی انچنان هم پیدانیستند !!؟؟ وانانی كه پیداهستند وپیداییشان انچنان استخوان سوزمی نمایدكه من هم مانده ام چه كنم!!!؟؟؟